Darowizny

DAROWIZNY NA CELE KOŚCIELNE

 

Parafie nie znajdują się w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego i dlatego nie można w deklaracji podatkowej przeznaczyć 1% w  ramach OPP na rzecz naszego kościoła.

 

Darowizny na Kościół mogą dotyczyć różnych celów. Odliczenie od dochodu dotyczy jednak wyłącznie darowizn:

- na cele charytatywno-opiekuńcze,

- na cele kultu religijnego.

1. Darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym. Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu. Do działalności takiej zaliczane jest: prowadzenie szpitali, domów opieki, noclegowni dla bezdomnych, jadłodajni, pomoc dzieciom z ubogich rodzin, organizacja wypoczynku dla dzieci będących w potrzebie.
2. Darowizny na cele kultu religijnego są przeznaczane na przykład na remonty i budowy kościołów, pomników religijnych, bieżące wydatki kościoła oraz całej parafii. Darowizny te podlegają odliczeniu limitowanemu, wraz z innymi darowiznami (na cele krwiodawstwa, na cele pożytku publicznego) i nie mogą łącznie stanowić więcej niż sześć procent dochodu.
 
Bardzo istotne jest, aby darowizna na Kościół była odpowiednio udokumentowana. Oznacza to, że powinna ona zostać wpłacona na konto kościelnej osoby prawnej, gdyż to właśnie dowód wpłaty stanowi podstawę odliczenia.
Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując wartość darowizny, wartość odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Powyższe dane wpisuje się do załącznika do deklaracji podatkowej – PIT-O – w części D. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty, udostępnić go należy w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego.


Darowizna na cele kultu religijnego

Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika. Co ważne 6% darowizn  może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na rzecz krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu za oddaną krew), kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli łącznie wartość ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie może być odliczana.


Liczymy 6%


Kwota 6% dochodu dotyczy wszystkich darowizn uczynionych przez podatnika.

Darowizna, aby mogła stanowić odliczenie z podstawy opodatkowania musi być dokonana w roku podatkowym (1 stycznia do 31 grudnia) oraz musi być przekazana przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, na konto bankowe obdarowanego.

1% podatku dla OPP


Kwota wynikająca z 1% podatku może być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik samodzielnie  wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Nie możemy przekazać 1 % podatku na rzecz Kościoła, gdyż ten nie spełnia kryteriów organizacji pożytku publicznego.
Organizacja pożytku publicznego musi posiadać nr KRS oraz musi znajdować się w wykazie organizacji uprawnionych do  korzystania z pobierania pożytków z 1%  naszego podatku. 

Darowizny na remont kościoła i budowę cmentarza parafialnego
można wpłacać na konta bankowe:

na remont kościoła: ING SA     42 1050 1214 1000 0023 1548 9068
na budowę cmentarza: PKO BP   74 1020 2313 0000 3102 0189 6703


LICZYMY NA ZROZUMIENIE LUDZI DOBREJ WOLI I POMOC W REALIZACJI PODJĘTEGO, TRUDNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

menu