Wiara a Przeistoczenie

WIARA A PRZEISTOCZENIE
 
Wielka tajemnica wiary – przeistoczenie. Cud, w jakim uczestniczymy w czasie Eucharystii jest dla nas niezwykły i niepojęty. W czasie przeistoczenia cała substancja chleba przemienia się w substancję Ciała Chrystusa, a cała substancja wina przemienia się w substancję Jego Krwi. Jezus Chrystus staje się obecny na ołtarzu w sposób sakramentalny, to jest pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina, cały Chrystus Bóg i człowiek (por. KKKK 282-3).
 
To nie człowiek sprawia, że chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, ale sam Chrystus. Kapłan jedynie, reprezentując Chrystusa, wypowiada słowa wypowiedziane w czasie Ostatniej Wieczerzy. Skuteczność tych słów i łaska pochodzą od Boga. W czasie modlitwy eucharystycznej pod wpływem słów konsekracji i działania Ducha Świętego następuje przemiana.
 
Eucharystyczna obecność Chrystusa, która zaczęła się w czasie konsekracji trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny nawet w małej cząstce (łamanie chleba nie dzieli Chrystusa). Dlatego adoracja i uwielbienie okazywane jest Najświętszemu Sakramentowi nie tylko podczas Mszy świętej, ale również poza nią, podczas wystawienia, procesji oraz w tabernakulum.
 
My za przykładem uczniów Chrystusa możemy powiedzieć: „Trudna jest ta mowa” (J6, 60).
 
Święty Cyryl pouczał: „Nie powątpiewaj, czy to prawda, lecz raczej przyjmij z wiarą słowa Zbawiciela, ponieważ On, który jest Prawdą, nie kłamie”.
 
Papież Paweł VI w encyklice „Mysterium fidei” (o kulcie i doktrynie Eucharystii) cytując św. Tomasza napisał: „Obecność prawdziwego Ciała Chrystusowego i prawdziwej Krwi w tym sakramencie «można pojąć nie zmysłami, lecz jedynie przez wiarę, która opiera się na autorytecie Bożym». (por. KKK 1333-1381).

D.M.
menu